Ik heb voor jullie een plaats bereid, bij mij

Hoe geloven in God? Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de weg.’ Door hem na te volgen in zijn manier van leven gaan we het geheim van God binnen.

We hoorden woorden van Jezus, uit zijn afscheidsrede. Letterlijk met de dóód voor ogen spreekt hij over gelóven, blíjven geloven in hém, ondanks zijn dood, om dánkzij dat geloof in hém van hun leven een weg te maken die naar het wáre leven leidt, het leven van Gód. Dát leven valt niet samen met het leven dat wij, mensen van vlees en bloed, ongevraagd en ongewild van onze ouders hebben gekregen. We hebben ‘niet voor de trottoirs van Denekamp, Lattrop, Thuine of Djakarta gekozen om te leren lópen.’ Hét leven is het leven dat wij moeten ontvangen van Jezus Christus: een lévenswijze waarvoor wij moeten kíezen, een maníer van leven die ons, óngeacht waar we hebben leren lopen, voert naar God. En met het woord ‘God’ bedoelen we het eerste en laatste woord over alles en alles. Als je dáárvan weet hebt, als je Gód kent, dan heb je weet van alle ‘waarom’ en ‘waartoe’ van je leven, dan heb je weet van de oorsprong en het doel ervan en kijk je aan de dood van het niets voorbij. Gód: je moet in Hem gelóven, ‘niemand heeft Hem ooit gezien.’ En Jezus, met de dood voor ogen, zegt: ‘Laat je hart toch niet in verwárring raken, niet getroebléérd worden door mijn dood, geloof in Gód, geloof in wat ík over God heb gezegd en laten zien, geloof in míj zoals je in Gód gelooft.’

De leerlingen hebben met Jezus gelééfd, ze hebben in hem gelóófd, ze hebben in het leven dat hij leefde en met hen deelde, in zijn goedheid, zijn vrijheid om voor gelijk wie goed te zijn, zijn vergeving, zijn hart voor de minsten, ze hebben in dit alles zijn gelóóf gezien, zijn geloof in het geheím van zijn leven. Ze hebben zijn intimiteít gezien met dat geheim, een intimiteit die zó groot was dat hij het ‘Vader’ durfde noemen: het innige geheim van leven en liefde dat achter, onder en in alles verborgen gaat. Ze hebben zijn gelóóf gezíen in hoe hij méns was, gezien in de manier waarop hij zijn mensenleven belééfde, gezien in zijn keuze voor die manier. Zijn gelóóf.

Ze hebben daardoor gezien: geloven, in Gód geloven, dat is geen theoretische kennis, uit de zoveelste hand. Het speelt zich niet voornamelijk af boven je ogen en tussen je oren. Geloven in God, dat is: je naar Hem tóe bewegen, je aan Hem tóevertrouwen, je aan Hem héchten, je ínnerlijk laten raken, je in Hem ínleven, héél je mensenleven met Hem delen, je hoop, je verlangens, je vreugde, je verdriet, je teleurstellingen, je wanhoop. Daarom zeg ik graag: geloven in God, verlángen om in God te geloven, is een vorm van vríendschap zoeken met Hem. Vriendschap zoeken: uit jezelf, je eigen beslotenheid durven treden om die ander te bereiken, die ander die uiteindelijk altijd onbereikbaar blijft omdat hij nu eenmaal onoverkomelijk anders is, en tegelijk heel eígen wordt. Want een vriend is een ander mens met wie je spreken durft over datgene waarover je normaal enkel met jezelf spreekt. Intiem én anders tegelijk. Je kent iemand eigenlijk pas echt wanneer je je leven in vriendschap met hem deelt. Dan kén je de ander doordat je wórdt gekend. Dáárom zegt Jezus, met de dóód voor ogen, tegen zijn leerlingen, tegen ons: ‘ik noem jullie mijn vrienden, want ik heb álles wat ik gelóóf en heel de manier waaróp ik dat deed met júllie gedeeld.’

Geloven in God, vriendschap zoeken met God. Hoe doe je dat? ‘Geloof in God’ zegt Jezus er zelf van, ‘op de manier waarop ík in God geloof, en geloof daarom evenzo in mij.’ Johannes van het Kruis heeft dat ooit zo uitgelegd: ‘God heeft ons niets méér te zeggen dan het ménsenleven van Jezus Christus. Híj, Jezus, is alles wat God ons te zeggen heeft.’  [1] Daarom: wij beginnen te geloven in God wanneer we vriendschap zoeken met hém, Jezus, innige omgang, door je léven met hem te delen. Lééf zoals hij en je gelooft lévenderwijs in God. Naarmate je meer op hém lijkt, verdíep je je in God, vertrouw je je tóe aan God. Hoe doe je dat? Door zíjn weg te gaan, zíjn levensweg, op jóuw manier en met jóuw leven. Zíjn zoals hij, open voor het geheim van het leven, open voor God, open voor andere mensen. ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen’ zei hij, en hij maakte plááts voor anderen, voor Samaritanen, vissers, Martha en Maria, een blindgeborene, een lamme, voor outcasts, en, helemaal op het einde van zijn leven, voor de misdadiger die, net als hijzelf, werd geëxecuteerd. ‘Ík ben de wég’, zei hij, en: ‘ik en de Vader, wij zijn één’. Hém, Jezus Christus volgen, door hier in Denekamp of waar dan ook met je eígen leven zíjn weg te gaan, dat ís je plaats vinden in het huis van de Vader, dat ís het geheim van God binnengaan, God die niemand ooit heeft gezien. ‘Laat je hart toch niet onrustig worden, verward. Gelóóf met heel je léven: de straat waar je in Denekamp overheen loopt is de weg naar God.’ ‘In God leven, bewegen en zijn we’, zegt Paulus; daarom is onze manier van leven de manier waarop wij in God geloven, als we ervoor kiezen: ‘niet ík leef, maar Christus is het die lééft in míj’. 

Jezus is onze meest naaste naaste, hij is God-met-ons, Emmanuel. Híj is niet ver, wíj zijn vaak ver. We vieren eucharistie, we breken voor elkaar het heilig brood. Door eucharistie te vieren ‘gedenken wij de dóód des Heren’. We eten zijn ten dóde toe gebroken lichaam en bieden zo hém een plaats aan om tot leven te komen, een plaats in óns mensenleven.   [2]  Dat is het geheim van ons geloof. 

Het is morgen de Zondag voor de Oosterse Kerken. We verschillen met hen in zeer veel, in woorden, in theologie, tradities, liturgie. We verschillen in zowat álles. Maar níet het gelóóf in het ene en uiteindelijke geheím van ons geloof. Bidden we dat we elkaar herkennen in dat éne geheim, steeds meer, steeds inniger, steeds levendiger. Amen.

André Zegveld

  


Lees verder...

Preek van de week

27-01-2020

Hoe ziet een mens in wie Góds Woord vlees en bloed wordt eruit, een mens die laat zíen hoe je leven moet zónder door de

Lees meer
Preek van de week

Preek van de week

27-01-2020 Lees meer

Geschiedenis schrijf je samen

03-12-2019

Op 22 november herdachten wij in Denekamp het 150 jarig bestaan van onze congregatie, de congregatie van der zusters Fra...

Lees meer
Geschiedenis schrijf je samen

Geschiedenis schrijf je samen

03-12-2019 Lees meer

Kerstmis

26-11-2019

Nog een paar dagen, en dan vieren wij het feest van Kerstmis: de geboorte van Jezus. Op 24 december vieren we de Kerstna

Lees meer
Kerstmis

Kerstmis

26-11-2019 Lees meer